ຊາວຈີນລັກເຂົ້າເມືອງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຊາວຈີນລັກເຂົ້າເມືອງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ອ້າຍນ້ອງຈັດການລຽບຕາມຊາຍແດນ,ຊາວຈີນລັກເຂົ້າເມືອງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາຍໃນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືແຕ່ອ້າຍນ້ອງທີ່ປະຕິບັດການບໍ່ໄດ້ສົນໃຈກັບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ.

ສະນັ້ນຈຶ່ງສາມາດຈັບກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com