ເມື່ອນັກຮຽນຖືກອາຈານຢຶດໂທລະສັບ…ແຕ່ເກມຍັງບໍ່ຈົບ

ເມື່ອນັກຮຽນຖືກອາຈານຢຶດໂທລະສັບ…ແຕ່ເກມຍັງບໍ່ຈົບ

ເມື່ອໂທລະສັບຖືກຢຶດ…ແຕ່ເກມຍັງບໍ່ຈົບ..ເຮັດແນວໃດພາລະກິດນີ້ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ?

ສາຍເກມເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກນີ້.

ທີ່ມາ:

Cr: ຜ່ອນອາລົມ

khaosan@gmail.com