ຂໍຂອບໃຈ ທຸກຄະແນນສຽງທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າມາເປັນຜຸ້ແທນຂອງປະຊາຊົນ ອີກໜຶ່ງສະໄໝ

ຂໍຂອບໃຈ ທຸກຄະແນນສຽງທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າມາເປັນຜຸ້ແທນຂອງປະຊາຊົນ ອີກໜຶ່ງສະໄໝ

ຂໍຂອບໃຈ ທຸກຄະແນນສຽງ ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ ຂພຈ ມາເປັນຜຸ້ແທນ ປະຊາຊົນ ອີກສະໄຫມນຶ່ງ ຂພຈ ບໍ່ຂໍສັນຍາຫຍັງ ແຕ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດຫນ້າທີ່ສຸດກຳລັງຂອງຕົນ

ຄືທຸກຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາໃນການເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງການເປັນ ຜູ້ແທນ ປະຊາຊົນ ຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ ປະຊາຊົນ

#ຜູ້ແທນ_ປະຊາຊົນ

#ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ_ຊຸດທີ_IX

ທີ່ມາຈາກ:

khaosan@gmail.com