ຕ້ອງການ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນສູງເຖິງ 6.000.000 ກີບ

ຕ້ອງການ ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນສູງເຖິງ 6.000.000 ກີບ

ປະກາດໆບໍລິສັດ ຫອມມາລາ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ປະກາດຮັບພະນັກງານມີດັ່ງນີ້:

-ຮັບສະໝັກ ຫົວໜ້າຄຸ່ມງານພາກສະໜາມ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 5,000,000 ຂຶ້ນໄປ

-ຮັບສະໝັກໂຊເຟີລົດຈົກ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000 ຂຶ້ນໄປ

-ຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າຊ່າງ-ນາຍຊ່າງສ້ອມແປງ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 6,000,000 ຂຶ້ນໄປ

-ຮັບສະໝັກຊ່າງສ້ອມແປງທີມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານລະບົບວົງຈອນໄຟຂອງລົດ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,000,000 ຂຶ້ນໄປ

+ ທັ້ງໝົດນີ້ແມ່ນ ອີງໃສ່ຜົນງານ, ຄວາມຊຳນານ ແລະປະສົບການຈາກເຮັດວຽກຕົວຈິງ

+ ມີອາຫານ 3 ຄາບ ແລະ ມີສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າໃຫ້

+ ມີວັນພັກ ເຮັດວຽກ 14 ວັນ ພັກ 7 ວັນ

+ ມີວັນພັກປະຈຳປີໃຫ້

ເອກະສານຕິດຂັດມີ

1 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ

2 ສຳມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈຳຕົວ

3 ໃບປະກາດຈົບວິຊາສະເພາະ

4 ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ເອກະສານອືນໆ ທີກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ

5 ໃບຂັບຂີ່ສຳ

( ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 22 680 394 ) ( Email: hs.planner16@hotmail.com )

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com