ຍ່າງຕາກຝົນໜາວໆ ແຕ່ເສັ້ນທາງໜອງບຶກໄປຕະຫຼາດເຊົ້າ

ຍ່າງຕາກຝົນໜາວໆ ແຕ່ເສັ້ນທາງໜອງບຶກໄປຕະຫຼາດເຊົ້າ

ຍ່າງແຕ່ເສັນທ່າງໜອ່ງບຶກ ສີໄປຕະຫລາດເຊົ່າ

ຍ່າງຕາກຝົນອ່ອຍຕອ່ຍ.ຢູ່ແຖ້ວເສັນທ່າງດົງໂດກກະເລີຍຈອດລົດຖາມວ່າ ສິໄປໃສ່ ເພີ່ນກະເລີຍຕອບວ່າສີໄປຕະລາດເຊົ່າໄປຫາໝູ.

ໝູ່ເຮັດວຽກກໍ່ສ່າງຢູ່ຕະລາດເຊົ່າດວ່ຍຄວາມສົ່ງສາ່ນກະເລີຍຂີ້ລົດຕາກຝົນໄປສົ່ງເພີນຢູ່ຕະລາດເຊົ່າ ພ້າເພີນແວ່ກີນເຂົ້າເພີນວ່າເພີນບໍ່ໄດ້ກີນເຂົ້າຕັ່ງແຕ່ເຊົ່າ ກະເລີຍເອົ້າເງີນໃຫ້ເພີນ50ພັນ

ໂຕເອງກະບໍ່ຄອ່ຍມີ່ໃຫ້ໄດ້ເທົ່າທີ່ເຮົ້າມີ່ ຫລັ່ງຈາກນັ້ນຂອ້ຍກະຖາມເພີນວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນທາ່ງໃດເພີນກະເລີຍຕອບວ່າ ເພີນເປັນຄົນຊຳເໜືອ ມາເຮັດວຽກເສັນທ່າງລົດໄຟ ແຕ່ເສັນທ່າງລົດໄຟຫັນແລວແລ້ວ

ກະເລີຍບໍ່ມີ່ວຽກເຮັດເງີນກະບໍ່ມີ່ ຍ່າງເລາະຊອກວຽກເຮັດໃສ່ກະບໍ່ມີ່ ໃຜມີ່ວຽກເຮັດຢາກເອົ້າມາເຮັດວຽກນຳກະສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເພີ່ນໄດ້ເດີ

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com