ຂ່າວດ່ວນ ນັກໂທດໂຕນຄຸກ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຂ່າວດ່ວນ ນັກໂທດໂຕນຄຸກ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ໂອຍດີໃຈເດເນາະ…ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ແຈ້ງມາວ່າ 29/10/2021 ນັກໂທດພາຍາຍາມໂຕນຄຸກ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຈັ ບ ນັ ກ ໂ ທ ດ ໂ ຕ ນ ຄຸກໄດ້ໝົດທຸກຄົນແລະເດີ…

ປະຊາຊົນບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ

ຄລິບ :

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com