ມີເຫດງົວຕາຍກະທັນຫັນ – ຕາຍບໍ່ສະແດງອາການ

ມີເຫດງົວຕາຍກະທັນຫັນ – ຕາຍບໍ່ສະແດງອາການ

ເກີດມີການຕາຍຂອງສັດ ປະເພດງົວ ຍັງບໍ່ຮູ້ສາຍເຫດການຕາຍ ໂດຍມີການຕາຍຂອງງົວເປັນຈຳນວນຫລາຍພາຍໃນສອງອາທິດ

ທີ່ຜ່າມມາ ແລະ ປະຈຸບັນ ເຊີ່ງສະຖານທີ່ແມ່ນ ຢູ່ພື້ນທີ່ ເມືອງ ຄຳ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ງົວບໍ່ສະແດງອາການ – ຕາຍກະທັນຫັນ – ຫລັງຈາກຕາຍ ມີເລືອດອອກຕາມອະໄວຍະວະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ດັງ ປາກ ຮູທະວານ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງກຳລັງຕິດຕາມແລະຄົ້ນຄ້ວາຫາສາຍເຫດການຕາຍ

ໂດຍການເກັບໂຕຢ່າງສົ່ງກວດທີ່ສູນວິໄຈພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ທີ່ມາຂ່າວ:

khaosan@gmail.com