ຄົນດີໃນສັງຄົມ 1 ໄລ້ 1 ແຊຣ໌ ຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍ

ຄົນດີໃນສັງຄົມ 1 ໄລ້ 1 ແຊຣ໌ ຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍ

ຊວ່ຍກັນແຊແດ່ເດີຄົນດີທີສັງຕອ້ງສະຫນັບສະຫນຸນໃນຍາມທີຊາວໄຊຍະບູລີພົບວິກິດນ້ຳຖວ້ນທີສຸດໃນປະຫວັດສາດຍັງເຫັນນ້ຳໃນທຸກຄົນ.

ໂດຍສະເພາະຊາຍ2ຄົນນີ້ທີໄດ້ອຸທິຕົນຊວ່ຍປະຊາຊົນຍ່າງເຕັ້ມທີໄດ້ເອົາເຂົ້າແລະນ້ຳໃຫ້ປະຊາຊົນທີຂາດເຂີນແຈກເຄຶ່ອງນອນ.

ໃຫ້ຄົນທີຖຶ້ກນ້ຳຖວ້ນແລະຍັງບໍ່ຈາກເງີນຊວຍນ້ຳລົດແລ້ວຍັງຊອມແປງເຄຶ່ອງໃຊ້ໄຟ້ຟ້າຟຮີອີກເຂົ້າໄປແປງໃຫ້ຮອດເຮື້ອນຂໍ່ໃຫ້ພວກເຈົ້າທຸຄົນຈົ່ງພົບແຕ່ຄວາມສຸກ

khaosan@gmail.com