ເກັ່ງຫຼາຍ!! ທ້າທາຍອຳນາດລັດ ເປັນແນວໃດລະ

ເກັ່ງຫຼາຍ!! ທ້າທາຍອຳນາດລັດ ເປັນແນວໃດລະ

ຢ່າເກັ່ງ!! ທ້າທາຍອຳນາດລັດ ສຸດທ້າຍເກມ!!

ລາຍລະອຽດໃນຄຣິບ

ເປັນແນວເລີອ້າຍນອ້ງຊຽງຂວາງເຮົາຄືຍັງປອ່ຍໃຫ້ບັກປະສາດນີ້ທ້າທາຍຢູ່

ຈັດມັນທະແມ ຊຽງຂວາງເຮົາຄືວ່າມີຄວາມເປັນລະບຽບດີ ຍັງປອ່ຍໃຫ້ບັກປ່າຊ້າຫຼວງ

ນີ້ທ້າທາຍການຈັດຕັ້ງບໍ່ແລ້ວບໍ່ເລີກ

ທີ່ມາ

khaosan@gmail.com